รับทำวิจัย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

1. รับวิเคราะห์ข้อมูล รับจ้าง run SPSS
2. รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย
3. รับเก็บข้อมูล  (แจกแบบสอบถาม)
4. รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
5. รับทำงานวิจัย 5 บท
6. รับทำวิจัยเฉพาะบทที่  1  2   3
7. รับทำวิจัยเฉพาะบทที่   4  5
8. รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
9. รับวิเคราะห์ SPSS หาค่า Alpha ของแบบสอบถาม

    ยินดี...รับปรึกษาทำวิจัย เช่น ทำภาคนิพนธ์ ทำค้นคว้าอิสระ IS ทำวิทยานิพนธ์ ในสาขาต่างๆ เช่น งานวิจัยสาขาครุศาสตร์ บริหารการศึกษา นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิจัยการตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ วิจัยธุรกิจ รับทำวิจัยในชั้นเรียน หรือที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย ช่วยเหลืองานวิจัยแบบผู้ช่วยนักวิจัย

    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ SPSS หรือประมวลผล SPSS เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย ทางสถิติ เช่น เปรียบเทียบเป็นรายคู่ จากตัวแปรอิสระ เปรียบเทียบความแปรปรวนงานวิจัย ทางสถิติด้วยเทคนิค ANOVA T-Test F-Test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หาความสัมพันธ์ Correlation วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Logistic Regression วิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis พยากรณ์ Forecasing หรืออื่นๆ รับทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เช่น การประเมินหาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการวิจัย เป็นการหาค่า IOC หรือ นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ความสำคัญของงานวิจัย... มีต่อ

รับปรึกษาทำวิจัย รับทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับจ้าง run SPSS
  -  รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
  -  รับทำเฉพาะบทที่ 1 , 2 , 3   หรือ
  -  รับออกแบบสอบถาม
  -  รับวิเคราะห์ค่า IOC
  -  รับวิเคราะห์ข้อมูล หาค่า Alpha
  -  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS บทที่ 4
  -  รับสรุปผล จากทำวิจัย บทที่ 5 รับทำวิจัย งานรีบเร่ง  เร่งด่วน  งานด่วน  ราคาถูก
สนใจติดต่อ  ตะวัน
โทร. 082 - 6300899

E-mail : tawansmile@gmail.com
http://tawansmile.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com

Tags:รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล