รับทำงานวิจัย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ


1. รับวิเคราะห์ข้อมูล รับประมวลผลงานวิจัย
2. รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย
3. รับเก็บข้อมูล  (แจกแบบสอบถาม)
4. รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
5. รับทำงานวิจัย 5 บท
6. รับทำเฉพาะบทที่  1  2   3
7. รับทำเฉพาะบทที่   4  5
8. รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
9. รับหาค่าความเที่ยงตรง หรือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม


    ยินดีให้ความรู้ทำภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ IS วิทยานิพนธ์ ในสาขาต่างๆ เช่น งานวิจัยสาขาครุศาสตร์ บริหารการศึกษา นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิจัยการตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ วิจัยธุรกิจ รับทำวิจัยในชั้นเรียน หรือที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย ช่วยเหลืองานวิจัยแบบผู้ช่วยนักวิจัย


    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย ทางสถิติ เช่น เปรียบเทียบเป็นรายคู่ จากตัวแปรอิสระ เปรียบเทียบความแปรปรวนงานวิจัย ทางสถิติด้วยเทคนิค ANOVA T-Test F-Test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หาความสัมพันธ์ Correlation วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Logistic Regression วิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis พยากรณ์ Forecasing หรืออื่นๆ รับทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เช่น การประเมินหาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการวิจัย เป็นการหาค่า IOC หรือ นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ตามองค์ประกอบในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ความสำคัญของงานวิจัย... มีต่อ

รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิจัยการตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคยินดีให้ความรู้ทำงานวิจัย

  -  รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
  -  รับทำเฉพาะบทที่ 1 , 2 , 3   หรือ
  -  รับวิเคราะห์ แปลผลงานวิจัย บทที่ 4
  -  รับสรุปผล งานวิจัย บทที่ 5 งานรีบเร่ง  เร่งด่วน  งานด่วน  ด่วนมากที่สุด

ติดต่อ  ตะวัน
082 - 6300899

tawansmile@gmail.com
http://www.tawansmile.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com

Tags รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ การศึกษาอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูลspss วิจัย วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิเคราะห์spss รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ assignment รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำ spss รับทำ Thesis รับทำการบ้าน รับทำงานวิจัย รับทำงานวิจัยอิสระ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำภาคนิพนธ์ ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม รับทำแผนธุรกิจ ชลบุรี รับทําปัญหาพิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร ทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย